Distribuitor și integrator de echipamente electrice și automatizare

Logo Panou Comanda

Asistență tehnică

0770.903.945 | tehnic@panoucomanda.ro

Vânzări | Comenzi | Proiecte | Oferte

0775.122.660 | vanzari@panoucomanda.ro

Termeni și condiții

Acest site este operat de S.C. CAPINA S.R.L.

CAPINA S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul social în str. Plutonier Petre D. Ionescu, nr. 13, bl.7B, sc. A, ap.29, Sector 3, București, România, având codul de înregistrare fiscală RO 48342652, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J240/11167/2023, telefon: 0775.122.660, e-mail: office@panoucomanda.ro, fiind denumită în continuare “VÂNZĂTOR”.

Orice persoană majoră, având capacitate deplină de exercițiu, care accesează site-ul www.panoucomanda.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând către CAPINA S.R.L. toate datele necesare, va fi denumită în continuare “UTILIZATOR”.

Orice persoană majoră, având capacitate deplină de exercițiu, care accesează site-ul www.panoucomanda.ro, navighează pe acesta, îi vizualizează conținutul, indiferent dacă plasează sau nu o comandă, indiferent dacă se înregistrează sau nu, va fi denumită “VIZITATOR”.

Orice utilizator major, având capacitate deplină de exercițiu, care a transmis și finalizat o comandă cu privire la cel puțin unul dintre produsele puse în vânzare pe site-ul www.panoucomanda.ro, va fi denumit în continuare “CLIENT”.

Prin accesarea, vizualizarea sau utilizarea site-ului www.panoucomanda.ro, indiferent de scop (personal, comercial, informativ, etc.) ori de dispozitivul de pe care sunt realizate aceste operațiuni, toți utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc să respecte în mod intocmai termenii și condițiile prezentate mai jos, pe care le-au citit cu atenție și le-au înțeles, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate ori privind cookie-urile, care se regăsesc detaliate, separat.

Prin acceptarea Termenilor și a Condițiilor, astfel cum sunt detaliate mai jos, Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul / Vizitatorul declară în mod expres că a citit, a luat la cunoștință și a înțeles integral și pe deplin următoarele clauze care dau naștere unui raport juridic între vânzător și utilizator/client, indiferent că acesta a navigat pe site ori a efectuat comenzi (inclusiv telefonic sau printr-o altă modalitate).

În cazul lansării unei comenzi, indiferent de modalitate (online, telefonic, prin e-mail), ia naștere un contract la distanță, care nu necesită prezența fizică a vreuneia dintre părți și se supune legilor în vigoare.

Legislația aplicabilă este reprezentată de O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic precum și orice alt act normativ sau act cu putere de lege, precum și orice alta dispoziție publică, administrativă, internă sau externă, având forță obligatorie și aplicabilitate în dreptul intern, care vizează drepturile consumatorilor, practicile loiale ale comercianților, derularea contractelor la distanță și protecția datelor personale.

Persoana care nu se declară de acord cu aceste clauze, nu va mai utiliza prezentul site, continuarea navigării echivalând cu acordul sau expres, ferm, irevocabil precum și cu consimțământul neviciat, inclusiv pentru recepționarea de mesaje promoționale, informări electronice sau telefonice, ori de altă natură, generale sau tematice, cu privire la bunurile comercializate sau promoții (“newsletter”), în raport dar nu numai de preferințele utilizatorului, de comenzile anterioare ori de produsele pentru care a fost interesat chiar dacă nu a finalizat nicio comandă în acest sens.

Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul / Vizitatorul înțelege în mod explicit împrejurarea că achiziționarea produselor la distanță ori simpla lor vizualizare pe site nu implică o verificare personală a produsului, precum într-un magazin fizic. Imaginile vizualizate pe site au rol orientativ, grafica putând să difere de la un dispozitiv la altul ori să nu redea cu fidelitate deplină caracteristicile fizice, dimensiunile, coloritul, detaliile, etc. ale produsului din realitate. Este posibil ca ilustrarea produselor pe site să conțină accesorii sau părți componente care nu fac parte din produsul ce urmează a fi achiziționat sau care nu se vor regăsi în coletul expediat, astfel încât este necesară citirea cu atenție și în detaliu a specificațiilor tehnice, acestea fiind furnizate de către producător, față de care vânzătorul nu își asumă responsabilitatea.

Utilizatorul/clientul este deplin conștient de împrejurarea că prezentarea vizuală a produsului nu semnifică o redare sau o copiere exactă și cu lux de amănunte vizuale a produsului din realitate. În orice caz, astfel de eventuale diferențe nu sunt unele majore sau esențiale de natură să inducă în eroare consumatorul ori să îi creeze acestuia falsa impresie că a comandat un produs net și total diferit, din toate punctele de vedere, față de cel prezentat și vizualizat în prealabil pe site.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și actualiza în mod unilateral Termenii și Condițiile site-ului, chiar fără o informare anterioară.

Actualizarea, completarea, schimbarea, eliminarea sau modificarea a anumitor clauze, termeni sau condiții, în tot sau în parte, se va realiza exclusiv în scopul respectării dispozițiilor legale, normative sau administrative ale autorităților publice ori administrative, judiciare sau jurisdictionale, ca urmare a modificărilor intervenite în politică sau în strategia de marketing a vânzătorului, în practicile comerciale sale comerciale, în schimbarea legislației naționale sau internaționale, etc.

Articolul 1 din contractul menționat se referă la “Definiții”.

1.1 Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare sau care ar comporta dubii, în înțelesul prezentului, următorii termeni au definițiile date mai jos, fiind acceptate și alte cuvinte, formulări sau sintagme similare, chiar dacă nu identice, în condițiile în care sensul nu este schimbat și nu se abate în mod vadit de la scopul și obiectul contractului:

1.2 Site-ul reprezintă domeniul www.panoucomanda.ro precum și subdomeniile acestuia.

1.3 Serviciu pus la dispoziție de vânzător prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.panoucomanda.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

1.4 Comanda – reprezintă atât manifestarea de voință de a achiziționa un produs prin intermediul site-ului, dar și documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.panoucomanda.ro de către un Utilizator care a acceptat termenii și condițiile de utilizare prezentate pe site și a solicitat spre achiziționare un anumit produs.

1.5 Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, în mod ferm și expres, într-o manieră neechivocă, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile, neputând invoca ulterior eventuale împrejurări/stări de fapt de natură a modifica aceste forme de comunicare.

1.6 Produse – orice produs încărcat pe pagina corespunzătoare adresei web www.panoucomanda.ro, cu mențiunea că, în anumite situații, pot exista eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

1.7 Contractul – reprezintă o Comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții vânzătorului, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

1.8 Data intrării în vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții vânzătorului, data la care contractul se consideră legal încheiat, cu toate consecințele juridice ce derivă din această stare de fapt.

1.9 Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte diferențe cauzate exclusiv de către producător, vânzătorul nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.panoucomanda.ro, ori a diferențelor (componente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producător, clientul neputând invoca în contra vânzătorului aspecte ori alte stări de fapt de natură a atrage răspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

1.10 Prezenții termeni și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanță și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derulării contractului.

Articolul 2 din contractul menționat stabilește următoarele “Condiții generale”.

2.1 Utilizarea site-ului www.panoucomanda.ro implică faptul că clientul confirmă că are vârsta de 18 ani și capacitatea legală de a efectua o comandă, precum și că este de acord cu termenii și condițiile prezentate în conținutul site-ului. Numai persoanele care au împlinit 18 ani și au capacitate deplină de exercițiu au drepturile legale de a plasa o comandă și sunt responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale rezultate din aceasta.

2.2 Administratorul site-ului sau reprezentanții vânzătorului au dreptul de a modifica conținutul acestui acord în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările vor fi efectuate în mod transparent și în aceleași condiții ca forma preexistentă.

2.4 Utilizatorul sau clientul este responsabil în mod exclusiv pentru toate activitățile desfășurate pe site sau prin utilizarea conținutului acestuia. De asemenea, el răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice, sau de orice altă natură, produse site-ului sau conținutului acestuia, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5 Cumpărătorul sau clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea condițiilor prezentate pe site pe durata derulării unui contract sau până când nu achită contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de vânzător. Excepție face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dar o astfel de revocare nu afectează în niciun fel raporturile contractuale anterioare deja existente, care generează obligații de plată neachitate și care trebuie achitate în întregime, indiferent de opțiunea clientului referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Această opțiune produce efecte doar pentru viitor și nu are efecte retroactive.

Articolul 3 din contractul menționat se referă la “Obiectul contractului”.

3.1 Obiectul contractului este vânzarea produsului/produselor comandate de către client prin intermediul site-ului, confirmate pentru livrare. În comandă, trebuie să fie specificate obligatoriu prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată și termenul de plată. Cu toate acestea, absența oricăruia dintre aceste elemente nu afectează în mod legal raportul contractual valabil rezultat din plasarea și confirmarea comenzii, atât timp cât acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, împreună cu consecințele sale juridice. Orice comandă trebuie efectuată în bună credință și trebuie să aibă la bază intenția reală a consumatorului de a achiziționa produsul respectiv.

3.2 Proprietatea asupra produselor se transferă la momentul efectuării plății de către client în locația indicată în comandă (chiar dacă clientul personal nu se află în acea locație, plata urmând a fi efectuată de o altă persoană, dar obligatoriu în locația indicată de client pentru produsele comandate de acesta). Prin “livrare” se înțelege nu numai furnizarea produsului, ci și semnarea documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului.

Articolul 4 din contractul menționat se referă la “Prețul de vânzare și modalitățile de plată”.

4.1 Prețul de vânzare al produselor este afișat pe site în mod transparent și este stabilit de către vânzător în conformitate cu propria politică și strategie comercială și de marketing. Prețul afișat include TVA și orice alte taxe aplicabile, cu excepția cheltuielilor de livrare. Prețul de vânzare diferă de prețul recomandat de producător (PRP), care reprezintă o recomandare făcută în mod grafic sau vizual și nu va crea confuzie.

4.2 Confirmarea înregistrării comenzii, primită automat de către persoana care a efectuat comanda, nu reprezintă o confirmare fermă și expresă că produsul/produsele comandate sunt în stoc (existând posibilitatea ca disponibilitatea afișată să fie aproximativă sau că site-ul să nu fie actualizat în timp real din motive neimputabile vânzătorului). Lansarea comenzii presupune inițial doar confirmarea înregistrării și detalierea comenzii.

Comanda plasată online devine validă și generează obligații contractuale pentru vânzător exclusiv ulterior confirmării de către acesta și numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, fără excepție:

 • Datele persoanei care a plasat comanda sunt complete și corecte, iar persoana respectivă furnizează toate informațiile necesare în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și responsabilitatea pentru exactitatea acestora.
 • Persoana care a lansat comanda sau beneficiarul acesteia nu este înregistrată în baza de date a vânzătorului ca intrând sub incidența anumitor cazuri specificate în articolul 4.3 și 4.4 din “Termeni și Condiții”.
 • Produsele comandate sunt efectiv în stocul vânzătorului și disponibile pentru onorarea comenzii.
 • Nu există erori de sistem sau alte erori similare care ar genera un preț eronat sau incomplet.
 • Banca emitentă a cardului utilizat pentru plata acceptă tranzacția.
 • Vânzătorul emite factura fiscală pentru produsele comandate.

4.3 Utilizatorul/clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare și își asumă responsabilitatea pentru exactitatea și corectitudinea acestora.

4.4 Vânzătorul se obligă să onoreze toate comenzile primite în condiții rezonabile, fără discriminare. Cu toate acestea, vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza unilateral onorarea anumitor comenzi în cazul în care consideră că furnizarea produselor către anumite persoane ar încălca normele în vigoare, ar fi inoportună sau ar aduce prejudicii societății. Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare sau achitarea unui avans în anumite cazuri, precum și de a anula livrarea comenzii în cazul depistării unor imprevizibilități sau indicii care ar afecta discernământul sau capacitatea de exercițiu a persoanei care a lansat comanda.

4.5 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzi sau de a o anula unilateral în cazul în care persoana care a lansat comanda a manifestat o atitudine neconformă normelor în vigoare sau ostilă față de vânzător.

4.6 Livrarea comenzii poate fi anulată în orice moment în cazul în care se constată că cel care a lansat comanda este minor sau există alte impedimente sau indicii care ar afecta discernământul sau capacitatea de exercițiu.

4.7 Modalitățile de plată includ plata în numerar la livrare sau prin transfer bancar, fie direct pe site-ul utilizând procesarea securizată, fie prin ordin de plată. Vânzătorul poate solicita plata în avans pentru anumite comenzi în cazul în care valoarea bunului comandat este semnificativă sau implică logistica suplimentară pentru expediere.

4.8 În cazul în care clientul plasează comanda pe site și beneficiază de transport gratuit, dar furnizează date eronate sau incomplete, astfel încât produsele comandate să fie returnate furnizorului, acesta din urmă va restitui clientului suma achitată, minus contravaloarea transportului.

4.9 Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și în perioada indicată pe site.

4.10 În situația în care contractul nu poate fi executat din cauza indisponibilității produsului, vânzătorul va informa clientul și va rambursa sumele primite ca plată în termen de maximum 30 de zile.

4.11 Beneficiarul produselor livrate datorează penalități de întârziere în cazul în care plata nu a fost efectuată anterior sau concomitent cu recepționarea mărfurilor.

4.12 În cazul în care comanda este achitată prin metoda “Plata online cu cardul“, detaliile comenzii vor fi colectate și prelucrate de operatorul de plăți.

Articolul 5 din contractul menționat se referă la “Livrarea produselor”.

5.1 Livrarea produsului comandat și a documentelor însoțitoare se va face la adresa indicată de client în termen de maxim 14 zile de la momentul preluării produsului de către firma de curierat. Timpul de livrare poate varia în funcție de disponibilitatea produsului în stoc, condițiile meteo, condițiile logistice ale firmei de curierat, condițiile socio-economice existente la acel moment și caracteristicile și volumul produsului achiziționat. Comenzile plasate în zilele de sâmbătă și duminică, în alte zile nelucrătoare sau în zile de sărbători legale vor fi procesate și confirmate în prima zi lucrătoare, iar termenul de 14 zile va fi calculat începând de la acel moment. La primirea comenzii, clientul va fi contactat de un reprezentant de vânzări la datele de contact furnizate în comandă, iar livrarea va avea loc după obținerea unei confirmări din partea cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu poate fi contactat în termen de 48 de ore, vânzătorul are dreptul de a anula comanda, fără a fi obligat să mai încerce contactarea clientului.

5.2 Livrarea se face doar pe teritoriul României, prin intermediul firmelor partenere de curierat sau alte servicii de transport. Costurile de livrare și alte eventuale taxe legate de expedierea comenzilor pot varia în funcție de tarifele practicate de serviciul de curierat sau de expediere, caracteristicile sau particularitățile produsului comandat, volumul comenzii sau necesarul tehnic pentru onorarea comenzilor.

5.3 În cazul în care termenele de livrare nu pot fi respectate, vânzătorul va notifica clientul cu privire la termenul estimat al livrării și motivul întârzierii.

5.4 Dacă clientul nu furnizează informații corecte privind facturarea sau livrarea, vânzătorul poate refuza livrarea sau poate stabili un nou termen de livrare după ce lipsurile au fost remediate. Vânzatorul își rezervă dreptul de a refuza o nouă livrare în cazul în care comunicarea inexactă sau eronată a datelor menționate mai sus a fost făcută cu intenție și fără justificare.

5.6 Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea fiind exclusiv a acesteia. Vânzătorul garantează îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoană și de propriii angajați.

5.7 În cazul în care clientul nu este găsit de firma de curierat la adresa specificată în comandă sau adresa conține inadvertențe care fac imposibilă livrarea comenzii, sau dacă locația de livrare este inadecvată și pune în pericol integritatea curierului sau a produselor comandate, clientul este responsabil în întregime pentru costurile transportului.

5.8 În cazul în care clientul solicită ulterior refacerea comenzii, toate costurile legate de noua livrare sunt suportate de client.

5.9 Dacă clientul anunță, în orice mod, intenția de a renunța la preluarea produsului comandat sau refuză preluarea produsului livrat prin curierat, vânzatorul nu va mai livra produsul sau va prelua produsul expediat care nu a ajuns la destinatar.

5.10 În situația în care clientul plătește contravaloarea produselor, dar renunță ulterior la preluarea acestora sau refuză preluarea lor, vânzatorul va restitui suma achitată, scăzând eventual costul transportului (dacă acesta a fost efectuat) și orice altă sumă reprezentând cheltuieli suportate ca urmare a plasării comenzii renunțate. În acest caz, factura emisă de vânzător va fi anulată. Clientul are, de asemenea, posibilitatea de a utiliza suma achitată pentru o nouă comandă, cu condiția ca sumele aferente noii comenzi să fie achitate prin plata restului de preț sau prin rambursarea diferenței rezultate în urma compensării. Dacă clientul renunță repetat și plasează comenzi repetate în condițiile menționate anterior și în mod evident deranjatoare, vânzatorul are dreptul de a refuza viitoarele comenzi ale clientului, iar suma achitată îi va fi returnată fără alte explicații suplimentare.

5.11 Prin plasarea comenzii și completarea formularului de comandă, în care clientul menționează numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ca date de contact, clientul își manifestă acordul explicit și necondiționat pentru ca vânzătorul să utilizeze acel număr de telefon și/sau adresa de e-mail în scopul transmiterii de mesaje promoționale/publicitare, oferte personalizate, mesaje/informări referitoare la stadiul comenzii în curs, mesaje de mulțumire pentru comenzile plasate și orice alt tip de informare din partea vânzătorului referitoare la produsele comercializate, comenzile plasate sau activitățile comerciale desfășurate, inclusiv campanii sau promoții. Dacă clientul nu dorește sau nu mai dorește ca numărul de telefon sau adresa de e-mail comunicate să fie utilizate în scopurile menționate anterior, acesta este obligat să informeze vânzătorul conform prevederilor din secțiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, menționând în mod explicit căreia dintre datele de contact nu mai dorește să fie utilizate (numărul de telefon și/sau adresa de e-mail furnizate) în viitor. Lipsa unei astfel de informări/notificări către vânzător echivalează cu acceptul continuării activităților enumerate anterior. Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea de către client a unui număr de telefon care nu îi aparține sau a unei adrese de e-mail ale cărei titular nu este clientul sau la care nu poate fi contactat, sau care a fost transferată către o terță persoană după plasarea comenzii.

Articolul 6 din contractul menționat se referă la “Condiții de garanție și responsabilitatea producătorului”.

6.1 Toate produsele comercializate pe site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Producătorul este responsabil unic pentru orice lipsuri, deficiențe, neconformități etc., enumerarea având caracter exemplificativ și includând toți factorii legați direct de producător.

Consumatorul/cumpărătorul/clientul are dreptul de a primi rambursarea sumei plătite cu titlu de preț fără a suporta costuri suplimentare. De asemenea, are dreptul la remedierea sau înlocuirea produsului achiziționat în cazul în care acesta nu corespunde specificațiilor, descrierilor sau altor cerințe tehnice regăsite pe site.

Produsele achiziționate vor fi însoțite de certificate de garanție care conțin informații privind drepturile legale ale consumatorului, identificarea corectă a produsuluitermenul de garanție, modalitățile concrete de asigurare a acesteia (întreținere, reparații, înlocuire și termen de realizare), precum și numele și adresa producătorului și a unității specializate de service.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale lipsuri ale certificatului de garanție în măsura în care forma scrisă care însoțește produsul este cea transmisă sau emisă de producător.

6.2 Produsele comercializate sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

6.3 Vânzătorul poate limita capacitatea de achiziționare a anumitor produse sau servicii disponibile pe site într-un anumit moment, pentru unul sau mai mulți clienți.

6.4 Orice reclamație privind deficiențele produsului/produselor achiziționate poate fi făcută direct la adresa de e-mail office@panoucomanda.ro în termen de 14 zile de la primirea produselor.

6.5 Produsele beneficiază de garanție cu condiția punerii în operă conform documentației tehnice și a respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și montare conform instrucțiunilor:

 1. Manipularea produsului se va face manual respectându-se normele de protecția muncii referitoare la greutatea și echipamentul de protecție necesar manipulării.
 2. Transportul produsului se va face astfel încât în timpul încărcării/descărcării și pe timpul deplasării să nu se permită lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.
 3. Depozitarea produsului se va face în locuri special amenajate până la data montării. Spațiul de depozitare va fi ferit de acțiunile agenților atmosferici.
 4. Montarea, exploatarea și verificările periodice ale produsului/piesei de schimb se vor efectua numai de către personal calificat sau autorizat.

6.6 Pe perioada de garanție, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului stricat datorită viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricație ce pot fi dovedite.

6.7 Se pierde dreptul asupra garanției dacă Clientul:

 1. Deteriorează produsul în timpul transportului sau în urma manipulării necorespunză-toare;
 2. Deteriorează produsul datorită acțiunilor termice, mecanice sau plastice produse de incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instrucțiunile producătorului sau a normelor și legilor în vigoare, aplicabile domeniu de utilizare al produsului;
 3. Exploatează produsul în medii umede, corozive, praf în exces, temperaturi limită, altele decât cele pentru care a fost proiectat;
 4. În cazul în care produsul este exploatat de către alte persoane, altele decât personalul instruit/calificat sau autorizat;

6.8 Clientul este sfătuit ca pentru buna funcționare a produsului să asigure efectuarea periodică a operațiilor de întreținere, respectiv verificarea integrității și funcționalității componentelor.

Articolul 7 din contractul menționat se referă la “Returnarea produselor”.

7.1 Returnarea produselor (dreptul de retur/retragerea din contract) este reglementată de OUG nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comercianții, act normativ care a transpus Directiva Europeană 83/2011 privind drepturile consumatorilor. Clientul are dreptul legal de a returna produsul comandat în măsura în care acesta nu corespunde așteptărilor sale, nu mai este necesar, realizează că a efectuat o comandă greșită sau din orice alt motiv, fără a fi necesară o justificare în acest sens. Vânzătorul are obligația de a restitui clientului sumele primite cu titlu de preț pentru produsele comandate.

7.2 Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru returnarea produselor sau renunțarea la serviciile contractate online, fără a fi obligat să ofere o justificare. Perioada de 14 zile se calculează de la momentul preluării produsului.

7.3 Pentru returnarea produsului comandat, clientul poate completa formularul de retur, trimite un e-mail la adresa retur@panoucomanda.ro sau contacta reprezentanții vânzătorului la numărul de telefon +4 0775.122.660 . Vânzătorul va contacta clientul în cel mult 48 de ore pentru a discuta condițiile de returnare.

7.4 Dacă clientul intenționează să returneze produsul, trebuie să transmită numărul AWB (scrisoarea de transport de la curier) și numele firmei de curierat telefonic la numărul :+4 0775.122.660 sau prin e-mail la adresa retur@panoucomanda.ro.

7.5 Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele retururi pentru care nu a fost anunțat în prealabil, iar în acest caz, restituirea sumelor plătite cu titlu de preț poate fi întârziată.

7.6 După ce produsul returnat este preluat de reprezentanții vânzătorului, acesta va fi verificat, iar clientului i se va comunica modalitatea de finalizare a procedurii.

7.7 Vânzătorul nu își asumă obligația de a suporta cheltuielile privind returnarea produselor. Costurile revin în responsabilitatea clientului/cumpărătorului.

7.8 Returnarea produselor comandate și livrate se va face exclusiv la adresa de returnare care va fi comunicată în mod individual către client în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărei returnări, expedierea se va face printr-o firmă de curierat, fără ramburs.

7.9 Contravaloarea produselor comandate, livrate și ulterior returnate de către clientul cumpărător în condițiile menționate mai sus, se va restitui exclusiv prin transfer bancar în contul personal al clientului cumpărător, cu excepția cazului în care acesta împuternicește o terță persoană, prin act autentic notarial, pentru scopul menționat sau dacă părțile convin asupra unei alte metode de rambursare. Sumele plătite cu titlu de preț vor fi rambursate în termen de maximum 14 zile de la data comunicării și aprobării cererii de retur.

7.10 Pentru produsele returnate care prezintă deteriorări, zgârieturi, degradări, avarii sau sunt incomplete, prezintă urme de uzură, lovituri, șocuri mecanice, lipsesc accesorii sau documente etc., vânzătorul are dreptul de a decide dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă reduce suma returnată proporțional cu deficiențele constatate la returnare. În acest caz, clientului cumpărător îi va fi restituită doar acea valoare prin transfer bancar, iar vânzătorul îi va comunica reducerea valorii returnate și motivul acesteia. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportului, este obligatorie fotografierea coletului sau a produsului deteriorat, precum și întocmirea unui proces verbal cu reprezentantul firmei de curierat, care va menționa starea fizică a bunului la momentul livrării. Transmiterea ulterioară a acestor fotografii nu va fi considerată o dovadă suficientă pentru a conferi clientului dreptul de a primi restituirea sumei plătite cu titlu de preț. În aceste condiții, vânzătorul nu este responsabil pentru niciun viciu privind produsul, iar reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nicio obligație pentru vânzător.

7.11 În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, vânzătorul va restitui contravaloarea acestuia prin transfer bancar în condițiile menționate mai sus, în cel mult 14 zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constată că produsul returnat prezintă deficiențe, deteriorări etc., situație în care prețul va fi redus proporțional conform articolului 7.5.

7.12 Denunțarea repetată a contractului, returnarea repetată a produselor fără o justificare reală sau obiectivă, făcute cu rea credință, crearea de incidente neplăcute/grave în legătură cu rambursarea comenzilor pot fi considerate abuzive, iar comenzile provenite de la acea persoană pot fi restricționate, chiar fără o notificare prealabilă.

7.13 În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, calitate și cantitate, preferabil în ambalajul și cutia originală, mai ales în cazul în care lipsa acestora ar diminua valoarea produsului livrat sau în absența lor produsul nu ar mai putea fi returnat în condiții de siguranță, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, bon fiscal sau alte documente). Aceste condiții sunt cumulative, iar lipsa uneia dintre ele dă dreptul vânzătorului de a refuza returnarea și restituirea prețului, indiferent dacă documentul respectiv era esențial sau nu.

7.14 Acele produse pentru care producătorul impune condiții speciale de depozitare nu vor fi acceptate automat pentru returnare.

7.15 Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014 în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

Articolul 8 din contractul menționat se referă la “Răspunderea vânzătorului”:

8.1 Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio pierdere suferită de Utilizator sau de Client în cazul în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și a altor instrucțiuni menționate pe site.

8.2 Vânzătorul nu răspunde, de asemenea, pentru daunele rezultate din nefuncționarea site-ului sau din imposibilitatea accesării anumitor link-uri disponibile pe site.

8.3 Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio daună suferită de Utilizator/Client sau de orice terță parte ca rezultat al îndeplinirii obligațiilor sale conform Contractului, și nici pentru daunele rezultate din utilizarea produselor după livrare, în special pierderea produselor.

8.4 Vânzătorul nu este responsabil față de niciun client/utilizator pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor prezentate și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de prejudiciu material sau de altă natură care rezultă din fapte sau circumstanțe nemenționate în această secțiune de Termeni și Condiții.

8.5 Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda și de a nu menține produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii.

Articolul 9 din contractul menționat se referă la “Drepturile de proprietate intelectuală”.

Toate materialele incluse în acest site, inclusiv conținutul integral (inclusiv descrierile produselor, modalitățile lor de promovare etc.), sunt proprietatea vânzătorului. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse în alte scopuri decât uzul personal, fără a fi transmise terților, cu excepția perioadei necesare pentru vizualizarea lor online. Încălcarea acestei obligații conferă vânzătorului dreptul de a solicita daune-interese și de a obliga persoana vinovată să înceteze imediat acțiunea prejudiciabilă care încalcă proprietatea intelectuală a acestuia.

Forma grafică, prezentarea grafică, logo-urile, imaginile, reprezentările stilizate, conținutul multimedia sunt proprietatea exclusivă a titularului site-ului conform legislației care reglementează proprietatea intelectuală. Niciunei persoane nu îi este permisă utilizarea lor neautorizată, chiar și parțială, fără acceptul titularului, în alte scopuri decât cele pentru care au fost create și se regăsesc în conținutul site-ului, cum ar fi plasarea de comenzi online, informarea cu privire la produse și prețuri, comparații de prețuri cu alte site-uri etc.

Articolul 10 din contractul menționat se referă la “Utilizarea abuzivă a site-ului”.

10.1 Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea-credință, într-un mod contrar practicii din domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare, sau în orice alt mod care poate cauza prejudicii vânzătorului/titularului site-ului, sau în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

Este permisă transmiterea de recenzii sau evaluări pentru produsele afișate pe site, acestea urmând să conțină informații reale bazate pe experiențele personale și aprecieri ale clienților referitoare la produsele comandate, calitatea acestora, gradul de satisfacție, satisfacerea nevoilor sau așteptărilor personale, performanța produsului, descrierea acestuia și sugestii, fără a utiliza un limbaj injurios, trivial, ofensator, insinuant sau cu rea-credință în scopul denigrării vânzătorului sau producătorului, sau altor persoane fizice sau juridice.

Dacă un consumator consideră că un produs nu corespunde descrierii sau specificațiilor, prezintă defecte sau a fost indus în eroare, are dreptul legal de a se adresa autorităților competente pentru protejarea drepturilor consumatorilor și instanțelor de judecată.

Vânzătorul nu este responsabil pentru acuratețea sau exactitatea informațiilor cuprinse în recenzii, acestea reprezentând strict opinia consumatorului, chiar și subiectivă, bazată pe propria experiență, indiferent de caracterul negativ sau pozitiv al recenziei.

Este interzisă menționarea numelui altor producători sau societăți vânzătoare în eventualele recenzii sau comentarii, precum și referințe la acestea, chiar și indirecte. Recenzia/comentariul trebuie să se refere exclusiv la produsul comandat prin intermediul site-ului vânzătorului, fără a face alte aprecieri sau comparații cu alți vânzători sau producători.

10.2 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanța serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului sau de a produce prejudicii vânzătorului, iar autoritățile competente (inclusiv cele penale) vor fi sesizate în acest sens.

10.3 Vânzătorul respectă dreptul fiecărui client și a oricărei persoane la propria opinie și liberă exprimare. Cu toate acestea, din motive întemeiate, își rezervă dreptul de a selecta/revizui recenziile referitoare la produsele comercializate sau la site-ul www.panoucomanda.ro, acestea urmând să fie aprobate numai dacă, în urma verificărilor, se constată că sunt relevante, nu aduc atingere moralității și ordinii publice, nu afectează în mod abuziv și nejustificat imaginea vânzătorului sau a altor persoane, nu conțin injurii, termeni subliminali sau un limbaj inadecvat, nu sunt făcute cu rea-credință, în mod ostil sau sicanatoriu, nu conțin mesaje jignitoare, discriminatoare sau amenințări și exprimă un punct de vedere, chiar și subiectiv, bazat pe dovezi minime.

De asemenea, vânzătorul își rezervă dreptul de a nu aproba recenziile transmise în cazul în care autorul lor nu poate fi identificat, deoarece nu s-a autentificat, pentru a asigura transparența și asumarea conținutului acestora.

În cazul în care o persoană consideră că o recenzie sau un review nu i-a fost aprobat mod nejustificat sau i-a fost refuzat, are posibilitatea de a solicita clarificări în scris la adresa de contact office@panoucomanda.ro, urmând să primească clarificările necesare într-un termen rezonabil.

Articolul 11 din contractul menționat se referă la “Cesionarea și subcontractarea”.

11.1 Vânzătorul poate ceda și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii legate de onorarea comenzii, cu informarea clientului, fără a fi necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

11.2 În caz de cesiune/subcontractare, vânzătorul rămâne responsabil față de client în ceea ce privește modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de client.

Articolul 12 din contractul menționat se referă la “Forța majoră”.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, conform legislației în vigoare, în conformitate cu dispozițiile Codului Civil.

Articolul 13 din contractul menționat se referă la “Legea aplicabilă. Litigii”.

Contractul este supus legii române și este redactat în limba română. Eventualele litigii apărute între vânzător și client vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare prin mijloace de comunicare care să facă dovada primirii de către cealaltă parte. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

De asemenea, consumatorul poate depune sesizări/plângeri/reclamații la autoritățile publice competente în raport cu pretinsa încălcare a drepturilor: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

La finalul acestui contract, se va face referire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica de utilizare a cookie-urilor, care pot fi accesate la următoarele adrese:

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal: https://www.panoucomanda.ro/politica/politica-de-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/

Politica de utilizare a cookie-urilor: https://www.panoucomanda.ro/politica/politica-de-utilizare-cookie-uri/

Este important ca utilizatorii să fie informați cu privire la modul în care sunt prelucrate datele lor cu caracter personal și la utilizarea cookie-urilor pe site-ul www.panoucomanda.ro. Prin accesarea și utilizarea site-ului, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la aceste politici și la prelucrarea datelor lor în conformitate cu acestea.

Shopping Cart
Scroll to Top
Formular Contact Rapid